Kalibrácia meradiel

Sme akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025:2017, ktoré je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel v obore merania elektrické veličiny, teplota, relatívna vlhkosť, dĺžka, rovinný uhol, drsnosť, moment sily, sila, tvrdosť a hmotnosť.
Slovenská národná akreditačná služba - číslo akreditácie 078/K-024

Obory merania

Dĺžka

 • koncové mierky
 • posuvné meradlá, mikrometre
 • odchýlkomery, dutinomery
 • závitové kalibre a krúžky
 • valčekové kalibre a kontrolné krúžky
 • rádiusové a závitové mierky
 • dĺžkomery, mikroskopy a profilprojektory
 • výškomery, pravítka a metre
 • granitové a liatinové dosky
 • pravítka rovinnosti
 • a mnoho iných dĺžkových meradiel

Teplota

 • digitálne teplomery a merače vlhkosti
 • teplomery PT100, termočlánky – všetky typy
 • odbporové snímače teploty
 • dotykové a vpichové teplomery
 • infrateplomery, termokamery
 • datalogery
 • chladiarenské zariadenia a vozidlá
 • pece a klimatické komory

Elektrické veličiny

 • Multimetre všetkých typov
 • Osciloskopy, HV zdroje
 • Kalibrátory elektrických veličin
 • NI (National Instriments) karty
 • RLC meradlá, Odporové dekády
 • Revízne prístroje, electrical safety analyzery
 • Video pattern generátory, generátory
 • Power Supply – napájacie zdroje
 • ESD testery

Moment sily a sila

 • Momentové klúče
 • Uťahovačky
 • Silomery

Hmotnosť

 • Kalibrujeme váhy laboratórne, priemyselné, analytické, počítacie, závesné ...
 • Moisture analyzery (sušičky granulátu)

Uhol

 • Uholníky
 • Uhlomery
 • Uhlové mierky
 • Libely
 • Sklonomery

Tvrdosť

 • Rockwell
 • Brinell
 • SHORE – tvrdomery na plasty a gumu
 • Tvrdomerné doštičky

Drsnosť

 • Drsnomery prenosné
 • Drsnomery laboratórne
 • Etalóny drsnosti
 • Porovnávacie mierky drsnosti

Rozmerové kontroly

Vykonávame rozmerové kontroly Vašich súčiastok na základe výkresovej dokumentácie.

Disponujeme modernými meracími zariadeniami:

 • optický Multisenzor MicroVu
 • 3D CNC súradnicový stroj Mitutoyo
 • konturograf s drsnomerom Optacom
 • mikroskop ZEISS
 • profilprojekory
 • drsnomery
 • tvrdomery na metódy rockwell a brinell

Ostatné metrologické činnosti

 • kalibrácia špeciálnych meradiel a meracích zariadení
 • metrologické posudky a expertízy (posudky na meradlo, posudky na výkresovú dokumentáciu z hľadiska merania)
 • konzultácie (metodiky merania, neistoty merania)
 • zaškolenie personálu na rôzne prístroje z oblasti merania dĺžky, rovinného uhla a tvrdosti materiálu